Regulamin Oferty Specjalnej „Kupuj w ratach”.

Niniejsza Oferta Specjalna „Kupuj w ratach” skierowana jest WYŁĄCZNIE do PRZEDSIĘBIORCÓW (czyli osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą) oraz innych podmiotów posiadających nr REGON, zwanych dalej „Abonentami”, zawierających Umowę o świadczenie usług na okres 24 miesięcy, w ramach Oferty Specjalnej.

Podmiotem zawierającym umowę z Abonentem jest spółka PRYZMAT Katarzyna i Wojciech Puza Sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-163), ul. Jana Ostroroga 18c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098652, zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP 848-10-00-123, e-mail: pryzmat@pryzmat.com.pl, tel. (22) 569 92 50, zwaną dalej PRYZMAT.

Miejscem zawarcia umowy sprzedaży usług jest Warszawa, ul. Jana Ostroroga 18c.

1. Oferta Specjalna „Kupuj w ratach” obowiązuje od 01.08.2016 do odwołania.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach Oferty Specjalnej rozpoczyna się po zaksięgowaniu pierwszego miesięcznego abonamentu i przekazaniu przez Abonenta wszelkich niezbędnych do realizacji umowy materiałów i informacji.

3. PRYZMAT w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, przedstawi Abonentowi 2 projekty graficzne strony www.

4. Abonent ma prawo przyjąć lub wnieść uwagi, lub odrzucić przedstawione projekty.

5. W przypadku akceptacji wybranego projektu PRYZMAT przystępuje do wykonania strony www.

6. W przypadku wniesienia uwag do wybranego projektu PRYZMAT naniesie poprawki w ciągu 3 dni roboczych i, po ich akceptacji, wykona stronę www.

7. W przypadku odrzucenia projektów w całości PRYZMAT wykona 2 nowe projekty graficzne w ciągu 7 dni roboczych.

8. W przypadku ponownego odrzucenia projektów umowa zostaje rozwiązana, a wpłacony abonament jest zwracany Abonentowi.

9. Termin wykonania strony www po akceptacji wybranego projektu:
– Pakiet Start – 7 dni roboczych.
– Pakiet Efektywny – 12 dni roboczych.

10. Testowanie strony www przez Abonenta przed publikacją w Internecie – 3 dni robocze.

11. Naniesienie poprawek po testach i publikacja strony w internecie – 2 dni robocze,

12. Termin wykonania pozostałych usług (licząc od dnia publikacji strony www w internecie):
– Pakiet Start – 4 dni robocze.
– Pakiet Efektywny – 7 dni roboczych.

14. Każdy pakiet usług zawiera 3 godzinne szkolenie telefoniczne z obsługi panelu zarządzania treścią strony, umożliwiające Abonentowi samodzielną aktualizację treści na stronie.

15. PRYZMAT realizuje strony w technologii WordPress, oferującej przyjazny panel do zarządzania treścią. Abonent otrzymuje dostęp do zarządzania stroną na poziomie „Redaktor”. Dostęp administracyjny jest przyznawany Abonentowi w 24. miesiącu umowy.

16. Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy, przy czym miesięczny abonament, płatny z góry, wynosi odpowiednio:
– Pakiet Start – 99,00 zł brutto.
– Pakiet Efektywny – 147,00 zł brutto.

17. Po zakończeniu umowy PRYZMAT bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń przekaże Abonentowi wszelkie, przysługujące mu prawa autorskie do projektu strony oraz umożliwi mu zgranie wszystkich plików tworzących serwis.

18. PRYZMAT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Oferty Specjalnej lub jej odwołania w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.

19. Zawarta pomiędzy Stronami umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT, dostarczoną w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (DzU z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

Niniejsze warunki Oferty Specjalnej są dostępne na stronie internetowej: https://www.pryzmat.com.pl/twoja-nowa-strona-internetowa/regulamin-twoja-nowa-strona-internetowa/